Aktuality

 

 

Uzávěra

 

 

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
s v o l á v á m
11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
na čtvrtek 26. června 2014 od 10:00 hodin.

Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží. Mgr. Jiří Zimola, v.r.
Příloha: Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


 

 

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 26. června 2014

 1. Zahájení

 2. Slib nového člena zastupitelstva kraje

 3. Odměna a paušální náhrady nového člena zastupitelstva

 4. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 4. do 31. 5. 2014

 5. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

 6. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje

 7. Volba předsedy a člena kontrolního výboru

 8. Příspěvky na přeshraniční spolupráci pro obce

 9. Realizace projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zavedení služeb eHealth“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

 10. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle směrnice č. SM/115/RK

 11. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice č. SM/115/RK

 12. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví

 13. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

 14. Nové Podmínky k rozhodnutí o poskytnutí dotace v projektech IOP

 15. Návrh krajské přílohy k národní RIS3 Jihočeského kraje

 16. Návrh smlouvy o poskytnutí jmenovité podpory ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

 17. Rozšíření kalkulace závazku veřejné služby Jihočeského vědecko-technického parku a.s.

 18. Změna zástupců Jihočeského kraje v orgánech společnosti RERA a.s.

 19. Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 (1. část)

 20. Příspěvek obci Cehnice na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE 2014

 21. Příspěvky na hospodaření v lesích - 3. část žádostí k projednání

 22. Grantový program Jihočeského kraje - Sociální služby - Opatření Podpora hospicové péče, 1. výzva pro rok 2014 - výběr projektů

 23. Grantový program Jihočeského kraje Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2014 - výběr projektů

 24. Žádost obce Hoslovice o navýšení grantu v rámci GP Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2014

 25. Realizace projektu „Mezinárodní malířské sympozium 2014 v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

 26. Realizace projektu „Modernizace komunikace II/145 v úseku České Budějovice - Vimperk jako přístupové komunikace k silnici I. třídy I/4 Strážný - Philippsreut“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

 27. Realizace projektu „Významné milníky husitství v českých a německých dějinách“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

 28. Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2014

 29. Změna Smluv o realizaci grantových projektů v rámci Globálních grantů OP VK

 30. Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 A)“

 31. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)

 32. Odůvodnění veřejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 C)

 33. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2014

 34. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2014

 35. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2014

 36. Změna Zakladatelské listiny společnosti JIKORD s.r.o.

 37. Změna usnesení č. 356/2013/ZK-8 Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2014

 38. Dodatek č. 7 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.

 39. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obce Hlavatce a města Prachatice o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy

 40. Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádost obce Mečichov

 41. Návrh příspěvku na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ - městys Malšice a obec Rataje

 42. Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - Svazek obcí Lužnice

 43. Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

 44. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 (JUDr. Tomeš Vytiska)

 45. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

 46. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ a SOU, Hněvkovice 1

 47. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

 48. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

 49. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

 50. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112

 51. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527

 52. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – OA, SOŠ a SOU, Třeboň, Vrchlického 567

 53. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SOU zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86

 54. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

 55. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

 56. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

 57. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

 58. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430

 59. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

 60. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

 61. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola OSaŘ a JŠ s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474

 62. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

 63. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788

 64. Realizace projektu ROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

 65. Částečné předfinancování projektu Jihočeského kraje IPo 44.0007 z OP VK

 66. Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014

 67. Rozvojový program na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014

 68. Úprava rozpisu rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením pro rok 2014

 69. Účast na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji

 70. Dotace z FRŠ - VII. etapa

 71. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení

 72. Darování nepotřebného majetku Jihočeského kraje obci Loučovice

 73. Příspěvek na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově

 74. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2013

 75. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

 76. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za 1. čtvrtletí roku 2014

 77. Rozpočtové změny 14/14

 78. Žádost o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - květen až červen 2014

 79. Podpora projektu společné česko-rakouské didaktické pomůcky k výuce dějepisu

  Majetkové dispozice

 80. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

 81. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí

 82. Vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

 83. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Netolice společnosti Lesy České republiky, s. p.

 84. Záměr směny nemovitostí v k. ú. Český Krumlov a v k. ú. Kladné mezi městem Český Krumlov a Jihočeským krajem

 85. Záměr darování pozemků v k. ú. Velešín městu Velešín

 86. Záměr darování části pozemku v k. ú. Jindřichův Hradec

 87. Darování pozemku městu Tábor

 88. Darování pozemku parc. KN č. 2111/1 městu Písek

 89. Přijetí daru pozemků v k. ú. Horní Planá od města Horní Planá

 90. Výkup pozemků v chráněných územích k.ú. České Vrbné a k.ú. Putim

 91. Výkup pozemků od obce Homole pro Jihočeské letiště České Budějovice

 92. Směna pozemků v k.ú. Homole

 93. Revokace usnesení č. 413/2011/ZK-27 a změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. České Budějovice 3

 94. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Písek

 95. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Litvínovice

 96. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 26. 11. 2013 do 16. 6. 2014

 97. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 15. 11. 2013 do 12. 6. 2014

 98. Zpráva o činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 27. 11. 2013 do 17. 6. 2014

 99. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 11. 2. do 13. 6. 2014

 100. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 23. 11. 2013 do 13. 6. 2014

 101. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 26. 11. 2013 do 16. 6. 2014

102. Schválení Dohody o přeshraniční spolupráci

103. Záštity členů Rady Jihočeského kraje

104. Různé, diskuze

105. Závěr

Hosted on MyDreams VPS server